Projekty

    Projekty v MŠ využívame ako plán činností a aktivít v procese edukácie zameranej na komplexný rozvoj osobností dieťaťa. 
    Uplatňujeme svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti pri operacionalizácií edukačných cieľov a učebných požiadaviek pre zvládnutie učiva deťmi. 
 
 

A D A P T A Č N Ý         P R O G R A M        MŠ    DIVINKA.      

 

       Adaptačný proces dieťaťa je upravený §59 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v §3 ods.3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

 

PROGRAM:

1 – cieľ adaptačného procesu

2 – požiadavky adaptačného programu

3 – proces adaptácie

4 – adaptácia pred nástupom do MŠ

5 – plán adaptácie

 

 

 

 

 

 

1 – cieľ  adaptačného procesu:

-         Je postupne uľahčiť deťom prechod z rodinného prostredia do kolektívu rovesníkov, pomôcť im vyrovnať sa s možnými zaťažovými situáciami a získať dôveru v nové prostredie.

 

v Adaptačný program je určený pre:

-         všetky novoprijaté detí k septembru daného školského roka;

-         zákonných zástupcov, prípadne členov rodiny;

-         pedagogických zamestnancov materskej školy;

 

2 -  požiadavky  adaptačného programu:

a). - na dieťa :    

Budúci  „škôlkár“ by  mal  :

ü odpútať sa od rodičov;

ü zvládnuť sa aspoň čiastočne samostatne obliecť – dôležitá je snaha dieťaťa;

ü obúvať a vyzúvať si topánky a papuče;

ü poznať svoje oblečenie, obuv a pod.;

ü samostatne sa najesť lyžicou, napiť z pohára, prípadne sa nechať dokŕmiť podľa želania rodiča, vydržať pri stolovaní – neodbiehať od stola;

ü zvládnuť základnú hygienu – umyť si ruky mydlom, utrieť sa;

ü počúvať pokyny učiteľky a udržať pozornosť a sústredenosť pri primeranej aktivite a hre;

ü využívať a použiť  vreckovky – vysmrkať nos;

ü poznať základne pravidlá slušného správania a vedieť vysloviť svoje požiadavky a potreby, pozdraviť, poprosiť ,poďakovať...;

ü sa a primerane nadväzovať kontakty s kamarátom v zariadení;

ü včas sa „vypýtať“ a použiť toaletu;

ü poznať svoje meno, priezvisko a značku v šatni;

ü korigovať svoje negatívne prejavy a konanie voči  deťom i učiteľkám;

ü zvládať chôdzu po schodoch;

ü !!! Dieťa by už nemalo používať plienky ani cumlík !

b). – na rodičov:

ü informovať vedenie školy, resp. učiteľku v danej triede o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli adaptáciu dieťaťa ovplyvniť;

ü pri pobyte s dieťaťom v triede rešpektovať nariadenia učiteľky, nevstupovať do výchovno-vzdelávacieho procesu a nenarúšať žiadnym konaním jeho priebeh;

ü konzultovať s učiteľkami priebeh adaptácie, rešpektovať a byť ústretoví k odporúčaniam pedagogických zamestnancov, ktoré sú v záujme dieťaťa a jeho úspešnej adaptácie;

ü neprerušovať pobyt dieťaťa v materskej škole v neodôvodnených prípadoch, pretože je následne narušený proces adaptácie;

 

Berie sa do úvahy, že medzi deťmi sú individuálne rozdiely a nie každé dieťa tieto podmienky spĺňa, preto tieto požiadavky nie sú striktne záväzné, slúžia len ako prehľad toho, čo by malo dieťa zvládnuť.

 

3 – proces adaptácie dieťaťa:

 Fázy  adaptácie:

1.     Sociálna integrácia  / priateľstvo :

Ø keď sa dieťa zapája do skupinového diania, keď má priateľov a v materskej škole sa cíti dobre;

2.     Správanie v skupine :

Ø keď sa dieťa dokáže hrať a vzájomne sa dohodnúť;

3.     Emocionalita :

Ø keď sa dieťa cíti dobre, má istotu, chodí do materskej školy rado;

4.     Vlastná iniciatíva :

Ø keď dieťa samostatne rieši problémy;

 

5.     Akceptovanie pravidiel skupiny :

Ø keď dieťa prijalo za svoje skupinové pravidlá a normy;

6.     Tolerovanie prechodného odlúčenia :

Ø keď sa dieťa dokáže odlúčiť od rodičov;

7.     Vzťah k učiteľke :

Ø keď dieťa pozná mená učiteliek aj detí;

 

4 – adaptácia pred nástupom do materskej školy:

Aktivity s možnosťou využitia rodičom:

·        oboznámenie rodičov s materskou školou (priestormi, realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu, zameranie aktivít, organizáciou, režimom a pod.)

·        konzultácie s pedagogickými zamestnancami, ako uľahčiť deťom pred nástupom do materskej školy dôslednou prípravou v domácom prostredí;

·        rady  pre rodičov, ako môžu rodičia zvládnuť odpútanie od svojho dieťaťa;

·        oboznámenie sa   s   p l á n o m   adaptačného programu materskej školy a možnosti,  ako sa pripraviť na dochádzku do materskej školy;

 

v oboznámenie rodičov a detí s prostredím MŠ, nadviazanie bližšieho kontaktu s rodičmi a deťmi, získanie si ich dôvery;

v pozorovať aktivitu detí (výtvarnú, telesnú, hudobnú) s možnosťou zapojenia sa do kolektívu detí;

v stretnutia počas pobytov vonku ( hier na školskom dvore, ihrisku), vychádzok a pod.

v stretnutia a pohovory s učiteľkami v popoludňajších hodinách;

 

Všetky aktivity v rámci adaptácie sú založené na dobrovoľnosti a vzájomnej dohode zákonných zástupcov, vedenia školy a pedagogických zamestnancov.

 

 

 

5 -  plán adaptácie po nástupe do materskej školy:

-         obdobie adaptácie sa začína prvým dňom nástupu do MŠ a je zamerané na vlastnú adaptáciu dieťaťa na prostredie MŠ a zúčastňujú sa jej:

 

·        detí, ktoré sú rozhodnutím prijaté na adaptačný resp. diagnostický pobyt;

·        detí, ktorých zákonný zástupcovia a vedenie školy sa vzájomne dohodnú na adaptácii;

 

-         možnosti adaptácie:

ü dieťa môže dochádzať na poldenný pobyt bez sprievodu rodiča;

ü dieťa dochádza  na určitý počet hodín bez sprievodu rodiča                        (2 – 4 hodiny);

ü dieťa dochádza v sprievode rodiča na určitý čas (2 4 hodiny;)

 

Uvedené spôsoby možno v priebehu adaptácie meniť s ohľadom na priebeh adaptácie jednotlivých detí ich individuality a požiadavky rodičov.

 

Ak je adaptačný pobyt úspešný, začne dieťa navštevovať materskú školu v dohodnutom čase, a to na celodennú alebo poldennú výchovu a vzdelávanie.

 
 

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365