Profilácia MŠ

Plán environmentálnej výchovy

MESIAC

PODOBLASŤ

AKTIVITA

VZDELÁVACIA OBLASŤ

SEPTEMBER

22. 09. Európsky deň bez áut

Sezónne aktivity

„Bezpečne na kolobežke“

·         orientácia v priestore

·         pohotovo reagovať

·         dodržiavanie daných pravidiel

Zdravie a pohyb

 

 

 

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore

„Plody jesene“

·         prezentovať tvorivou aktivitou zručnosť a fantáziu pri vytváraní námetov z prírodnín

Umenie a kultúra

OKTÓBER

04. 10. Svetový deň zvierat

 

16. 10. Svetový deň výživy

Živočíchy

„Kde žijú“

·         triedenie a kategorizácia zvierat

·         poznávanie s vytváraním albumu

Človek a príroda

Zdravie a zdravý životný štýl

„Cesta za zdravím“

·         význam pohybu pre zdravie

Zdravie a pohyb

NOVEMBER

Výtvarné činnosti s farbou

„Chránime svoje okolie

·         vyjadriť tvorbou plagátu zistené záporné prejavy ľudí v prírode a okolí

·         tvoriť pravidlá správania a konania so zameraním chrániť prírodu

Umenie a kultúra (výtvarná výchova)

DECEMBER

Živočíchy

„Nedáme im zahynúť“

·         prikrmovať vtákov v zimnom období, výroba rôznych námetov pre kŕmenie vtáctva

Človek a príroda

Užívateľské zručnosti

„Domček pre vtáčiky“

·         konštruovanie, skladanie a pomoc pri tvorbe krmítok

Človek a svet práce

JANUÁR

Prírodné javy

„Ľadové kráľovstvo“

·         všímať si vlastnosti prírodných javov – ľad, cencúle, mráz, metelica – topenie a tuhnutie

·         aktivity a experimenty

·         pozorovať zimnú prírodu, stôp v snehu, snehové vločky

Človek a príroda

FEBRUÁR

Rastliny

 

 

 

 

Prírodné javy

„Prebudené semienko“

·         poznávanie životných prejavov rastlín (klíčenie, rozmnožovanie rastlín)

·         aktivity a experimenty

„Energia a svetlo“

·         poznávania využiitia a nebezpečia a prírodných a umelých zdrojov

 

Človek a príroda

 

 

 

 

 

Človek a príroda

MAREC

20. 03. Svetový deň vody

Vnímanie prírody

„Náučný chodník – Veľký vrch“

·         pochod danou vytýčenou trasou so spoznávaním rastlín a živočíchov v danom ekosystéme

Človek a príroda

 

 

Neživá príroda

„Voda okolo nás“

·         poznávanie významu rieky Váh, ale aj jej nebezpečenstvo

·         čistenie studničky, fotenie negatívnych prejavov ľudí v danej lokalite

Človek a príroda

APRÍL

22. 04. Svetový deň Zeme

+ Bylinková záhrada

Porozumenie implicitného významu textu

„Zvieratká žalujú“

·         rozprávanie zážitku z počutého príbehu s navrhovaním riešenia a pravidiel čistoty lesov

Jazyk a komunikácia

 

 

Užívateľské zručnosti

„Malí záhradkári“

·         realizovanie výsadby zeleninových a bylinkových hriadok a starostlivosť o ne

Človek a svet práce

MÁJ

Živočíchy

„Živočíchy z rybníka“

·         pozorovanie a poznávanie podmienok života a prostredia daných živočíchov

Človek a príroda

 

 

Rastliny

„Babka bylinkárka“

·         hľadanie a poznávanie prírodných rastlín so zameraním na úžitok pre človeka

Človek a príroda

JÚN

Vnímanie prírody

„Tajomstvá prírody“

·         realizácia športovo-vedomostnej súťaže so zameraním na uplatnenie poznatkov z oblasti živej a neživej prírody

Človek a príroda

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365