Edukácia v MŠ

    Cieľom edukácie je napomáhať dieťaťu v spoznávaní sveta a seba samého. Využívaním hrových a kreatívnych činností vytvárame pre deti priestor na sebauplatnenie, spoluprácu a voľbu v stimulujúcom prostredí. Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole realizujeme na základe Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je záväzným dokumentom pre vytvorenie Školského vzdelávacieho programu "Putovanie so slniečkom". 
    Školský vzdelávací program obsahuje:
 • ciele výchovy a vzdelávani
 • vlastné zameranie materskej školy
 • stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
 • oblasť prírodovednej gramotnosti
 • dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
 • učebné osnovy
 • východiská plánovania výchovy a vzdelávania
 • vyučovací jazyk
 • spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
 • personálne zabezpečenie
 • krúžková činnosť
 • materiálno-technické a priestorové podmienky
 • podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
 • vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
 • vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
 • požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
 •  

 
Obsah vzdelávania v materskje škole sa vymedzuje  v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:
 • jazyk a komunikácia
 • matematika a práca s informáciami
 • človek a príroda
 • človek a spoločnosť
 • človek a svet práce
 • umenie a kultúra
 • zdravie a pohyb

Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365