Školský poriadok

         Školský  poriadok materskej školy je vypracovaný v súlade  so:

 

{C}-        zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský  zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov a najmä § 153;

{C}-        zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

{C}-        zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

{C}-        vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z.z. a jej novelizáciou č. 308/2009 Z.z. o materskej škole;

{C}-        všeobecným záväzným nariadením obce DIVINKA o určení príspevku od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov materskej škole (MŠ) a v školskej jedálne (ŠJ);

{C}-        pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v pôsobnosti  Základnej školy (ZŠ)  DIVINKA;

 

 • školský poriadok upravuje podrobnosti o:
 • výkone práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy;
 • prevádzke a vnútornom režime materskej školy;
 • podmienkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálnopatotologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím;
 • podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ;

 

 

 

Charakteristika   materskej   školy :

Materská škola pri základnej škole je umiestnená v účelovej budove s jedným poschodím a od decembra 2O13 i v  novej prístavbe. Prízemie využíva základná škola v obci ako jednú triedu, jedáleň a školský klub žiakov .

Od 1.1.2004 sme vytvorili spojením sa so základnou školou v obci  právny subjekt s názvom : Základná škola s Materskou   školou Divinka č. 84, 013 31  Žilina..

Materská škola je dvojtriedná, poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky, deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami len ak sa dajú vytvoriť vhodné podmienky pre zdravotne znevýhodnené dieťa.

Na poschodí sú priestory pre triedu „Motýľov“ a navštevujú ju detí od 3 rokov do 4 rokov. Nachádza sa tu kabinet zástupkyne, kabinet pre učiteľky a školníčku, šatňa detí, z ktorej sa vstupuje do herne a WC detí s umyvárkou.

 V novej časti  je trieda „Včielok“, ktorú navštevujú detí od 5-6 rokov  a detí s OPŠD so zameraním na prípravu na primárne vzdelávanie detí. Sú tú priestory: herňa detí, z ktorej sa vstupuje do umývarky detí, šatňa detí a WC pre detí a dospelých. 

 

Článok – 1.

Práva a povinnosti detí a ich zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy:

Práva a povinnosti dieťaťa (§ 144 – 145 )                                                                                                                       - odsek 1 – právo dieťaťa na:

{C}·         rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

{C}·         bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole,

{C}·         vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,

{C}·         individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

{C}·         úctu k jeho národnostnej a etnickej príslušnosti,

{C}·         poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

{C}·         výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

{C}·         organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

{C}·          informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov;

{C}·         styk s rodičom počas konania rozvodu až do rozhodnutia súdu a úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti;

{C}·         úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému a sexuálnemu násiliu;

- Odsek 2 - ďieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na:

 • výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú  potrebám dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú;    
 • vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ak si to vyžaduje druh a stupeň postihnutia s ktorým je oboznámený i rodič/zákonný zástupca;;

- odsek 4 – dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných detí a osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok a vybavenie MŠ,
 • chrániť pred poškodením hračky a učebné pomôcky, 
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov, detí a zamestnancov MŠ,
 • rešpektovať pokyny pedagogických a prevádzkových zamestnancov MŠ

- odsek 6 – zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania;
 • oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ, školským a pracovným poriadkom;
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, ako aj prejavoch konania a správania sa;
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase zástupkyne MŠ,
 • konzultovať v prípade potreby zdravotný stav dieťaťa v oblasti konzumácie jedál so zást.MŠ,vedúcou ŠJ, prípradne i s riad. ZŠ;
 • zúčastňovať sa adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ na základe vypracovaného plánu;
 •  zmeniť dochádzku svojho dieťaťa  len na základe konzultácie so zást.MŠ a podania si žiadosti;
 • žiadať o prevádzku zariadenia v čase letných prázdnin;
 • žiadať o umiestnenie dieťaťa na celodenný, prípadne poldenný pobyt na základe žiadosti;
 • vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom Rady ZŠsMŠ;

 

 

Odsek 7 - zákonný zástupca dieťaťa  je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským vzdelávacím programom a plánom školy;       
 • dodržiavť dĺžku odsúhlasenje prevádzky MŠ pri preberaní svojho dieťaťa;   
 • oboznámiť sa, odsúhlásiť i dodržiavať školský poriadok;
 • pravdivo informovať uč. MŠ o zdravotnom stave prípadne zdravotných problémoch  svojho dieťaťa, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na na priebeh výchova a vzdelávania dieťaťa;
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • riadiť sa adaptačným prípadne i diagnostickým plánom pre pobyt dieťaťa v MŠ;
 • dodržiavať odsúhlasený termín platby za odobraté obedy a úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním určený VZN zriaďovateľom;
 • odhlásovať si svoje dieťa 1 deň vopred,alebo ráno v danom čase;
 •  rešpektovať návrh v prípade nepravidelnej dochádzky dieťaťa  ako aj opakovaných  porušení daných pokynov podaní zást. MŠ  na predčasne ukončenie dochádzky dieťaťa po prerokovaní s riad. ZŠsMŠ;
 • nahrádiť škodu,ktorú dieťa úmyselne zavinilo;
 • rešpektovať daný počet detí určený zriadovateľom o umiestnení detí a prevádzke MŠ v čase letných prázdnin;
 • rešpektovať spájanie tried v prípade väčšieho zníženia počtu detí na triede z dôvodu chorobnosti, alebo iného nariadenia;
 • v prípade výskytu zdravotného problému dieťaťa na základe informovanosti zo strany učiteľky – ihneď si svoje dieťa prevziať zo zariadenia;
 • rešpektovať názory pedagogických a ostatných zamestnancov, rodičov a pod.;
 • prihlásiť svoje dieťa na predprimárne vzdelávanie 1 rok pred nástupom do ZŠ;
 • predložiť rozhodnutie súdu, alebo minimálne predbežne rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa;
 • informovať MŠ o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania; 

Článok  -  2.                                                                                                                  Prevádzka  a vnútorný  režim  materskej školy:

 • spôsob organizácie výchovy a vzdelávania :

{C}-          materská škola pri ZŠ  poskytuje v dvoch triedach celodennú výchovu a vzdelávanie predprimárneho  vzdelávania v prípade záujmu rodiča i poldennú;

{C}-          zameriavame sa na osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na primárne vzdelávanie detí v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami;

{C}-          predprimárne vzdelávanie sa realizuje na základe  Školského vzdelávacieho programu  vypracovaného podľa inovovaného ŠtVP   a  v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania;

{C}-           v triedach s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny štyri pedagogickí zamestnanci;

 • prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

- prijímajú sa detí od troch do šiestích rokov veku dieťaťa. Prednostné sa prijímajú detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, prípadne ktorému bol odložený začiatok plnemia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

- ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj vyjadrenia k problematike dieťaťa príslušného špeciálneho pedagóga a psychológa zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

- rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží rodič/zákonný zástupca rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            riaditeľke ZŠ a zást. MŠ . Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast;

- dieťa mladšie ako 3 roky môže byť prijaté do MŠ, len ak to kapacita umožňuje a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky;

 

- detí sa prijímajú viac-menej na následujúci školský rok a tento proces vychádza zo:

{C}1.      stanovenia počtu detí, ktoré je možne prijať do MŠ  a kritérií prijatia:                                                 - vzhľadom k počtu detí odchádzajúcich k 1.septembru nasledujúceho školského roka do ZŠ, zástupkyňa pre MŠ určí približný počet detí, ktoré je možne prijať do jednotlivých tried k uvedenému dátumu a predloží ho na schválenie riad.ZŠ a spoločne vypracujú kritéria a podmienky prijímania detí ako:                                                    

  a/ dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku;                                                                          

  b/ dieťa s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky;                                     

  c/ dieťa dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky;  

  d/ 3 - 4 ročné detí zamestnaných rodičov;                                                                    

  e/ 3 - 4 ročné detí matiek na MD, prípadne mladšie ako 3 roky, ak to kapacita triedy umožňuje a ak sú vytvorené vhodné  podmienky;     

 

2.      zverejnenie oznamu o zápise detí do MŠ:                                                                        

- do 30-tého apríla sa zverejní na budové MŠ miesto a čas, kedy si rodič / zákonný zástupca môže prevziať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok;                                                                                          -  oznámenie o podávaní žiadosti sa dáva na:                                                                                                         - webovú stránku MŠ,  ZŠ i do vývesných tabuliach  v obci;                                                                          -  termín podávania žiadosti je určení na celý mesiac m á j ;

 

{C}3.      žiadosť dieťaťa do MŠ;                                                                                                                     -  rodič / zákonný zástupca vráti prevzatú žiadosť vyplnenú aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre detí a dorast v stanovenom termíne;

{C}4.      vlastný priebeh zápisu detí do MŠ;                                                                                           

        -  uč. na triede môže prijať žiadosť od rodiča, len ak je táto náležité vyplnená a najmä ak je na nej vyznačené potvrdenie ozdravotnom stave dieťaťa;                                     

     -  zást. pre MŠ eviduje žiadosť do Evidencie pošty a pridelením čísla s dátumom prijatia;             

{C}5.      zosumarizovanie žiadosti a údajov;                                                                                                                -   na konci mesiaca  zást. pre MŠ  zosumarizuje žiadosti  a jednotlivé údaje o počte detí, vekového zloženia a prípadného rozdelenia na triedu tak, aby sa viac-menej neprekročil stanovený počet daný na triedu RÚVZ a predloží ich riad. ZŠ;   

{C}6.      predloženie žiadosti riad. ZŠ a spracovanie rozhodnutí o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ;                                                                                                                                                -  na základe spracovanie predložených údajov riad. ZŠsMŠ vydá rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa do MŠ;                                                                                                - počet žiadosti  a prijatie detí k septembru sa prerokováva i s PR ZŠsMŠ;

{C}7.      informovanie zriaďovateľa o počte prijatých detí;                                                                                       -    písomnou formou sa pošlú informácie zriaďovateli o počte novoprijatých detí, zostávajúcich detí a celkový počet , ako aj počet  v jednotlivých triedách;                                    -  v prípade zvyšovanie počtu detí zo strany zriaďovateľa je potrebné požadovať písomný pokyn;                                                                                                                             -  v prípade neprijatia väčšieho počtu detí do MŠ riad. ZŠ, zást. pre MŠ a zriaďovateľ  konzultujú tento stav a navrhujú riešenia;

{C}8.      vydávanie rozhodnutí o prijatí / neprijatí dieťaťa:                                                                              -  - rodič / zákonný zástupca si osobne prevezme rozhodnutie o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v budove MŠ pričom pre prevzatí na odpis uvedie meno a priezvisko preberajúceho, dátum a podpis;                                                                                - rodič / zákonný zástupca si rozhodnutie prevezme najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia a podania žiadosti daného roka;

{C}§  {C}v priebehu roka sa budú môcť prijímať detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky i mladšie detí len v prípade voľnej kapacity

 • Ukončenie a predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania:

{C}-          predprimárne vzdelávanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole s dokladom o získanom stupni vzdelávania    O s v e d če n i e   o absolvovaní predprimárneho vzdelávania;

{C}§  {C}pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže zást. pre MŠ po prerokovaní s rodičom/zákonným zástupcom rozhodnúť o dočasnom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ ( na dohodnutý čas – obdobie), alebo o jej ukončení;

{C}§  {C}rozhodnutie o predčasnom ukončení dochádzky na predprimárne vzdelávanie si rodič/zákonný zástupca môže požiadať písomnou formou s uvedením dôvodu v podanej písomnej žiadosti;

{C}§  {C}rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa  môže zást. pre MŠ navrhnúť a prerokovať s riad. ZŠ s MŠ ak rodič/zákonný zástupca porušuje školský poriadok, prípadne zamlčí dôležité informácie o zdravotnom stave dieťaťa,  a MŠ nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť výchovu a vzdelávanie  primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia;

Adaptačný a diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ:

 • forme pobytu sa rozhoduje  s prihliadnutím na individuálne osobitostí dieťaťa, vek, ako aj prispôsobivosť dieťaťa sa na nové podmienky a kolektív v trvaní jednú, dve a najviac štyri hodiny denne. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti a v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže zást.pre MŠ rozhodnúť o dočasnom preručení dochádzky dieťaťa po prerokovaní s riad.ZŠsMŠ a rodičom na dohodnutý čas, alebo   základe písomnej žiadosti  i na jeho ukončení;
 • rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie obsahuje aj vymedzenie adaptačného pobytu dieťaťa v trvaní 3mesiacov, ktorý slúži na postupnú adaptáciu, socializáciu a diagnostikovanie dieťaťa;
 • Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

{C}§  {C}pri začlenení detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ak je to možné sa vytvoria  podmienky ( len ak to umožní kapacita naplnenosti tried, nakoľko prijatie týchto detí znížuje počet detí na triede , podľa zákona č.245/ 2008Z.z. §28 ods.12 a § 107 -  ods.4,) prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, prípadne výchova a vzdelávanie sa realizuje podľa vzdelávacích programov určených  pre školy, ktoré vzdelávajú detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;

{C}§  {C}pri tomto type vzdelávanie je potrebná úzka spolupráca a kontakt s rodičmi/zákonnými zástupcami, pravidelne konzultovať ich prejavy a konanie a v niektorých prípadoch sa rodič môže podielať na edukačnom procese a aktivitách po vzájomnom dohovore ( všetky konzultácie a komunikácia s rodičmi sa písomne zaznamenáva a eviduje!);

{C}§  {C}pri nespolupráci a nezáujmu zo strany rodičov / zákonnných zástupcov zást. v spolupráci s riad. ZŠsMŠ požiadajú o spoluprácu príslušného špecialistu, ktorý bude napomáhať dieťaťu a uč.MŠ vo výchovno-vzdelávacom procese. V prípade, že proces integrácie nebude v prospech dieťaťa  podá sa  návrh na vyradenie z evidencie a dochádzky do MŠ s návrhom na preradenie do príslušnej špeciálnej MŠ v Žiline;

{C}§  {C}ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia až po jeho prijatí je rodič/zákonný zástupca povinný:  – predložiť správu zo psychologického, špeciálno-pedagogického vyšetrenia s určením druhu a stupeň postihnutia, ako aj písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu;

{C}§  {C}na vytvorení individuálneho výchovno-vzdelávacie programu vzájomne spolupracuje triedna učiteľka a daný špecialista( psychológ, logopéd a pod.);

{C}§  {C}ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečujú až po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania – vyplnenie tlačiva podľa § 11 ods.9 pís.a).;

 • Prevádzka MŠ , vrátane prevádzky počas prázdnin:

- materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa miestných podmienok a potrieb zákonných zástupcov;

-  prevádzka sa odsúhlasuje, prípadne si rodičia navrhujú zmeny podľa potreby vždy na prvom stretnutí Združenia rodičov konaného do 18-tého septembra daného školského roka;

- prevádzka materskej školy je od 6.00 hod. do 17,00 hod.

-  dĺžka prevádzky MŠ je  vždy jednotné odsúhlasená rodičmi na prvom Združení rodičov a schválená riad. ZŠsMŠ, ako aj zriaďovateľom – viď Príloha č. 1;

- prevádzka v čase letných školských  prázdnin bude môcť byť po záväznom oznámení potreby zo strany rodiča a po prerokovaní a rozhodnutí zriaďovateľa v mesiaci júl. Záujem o umiestnenie sa bude zisťovať do 20-tého mája. Do konca mesiaca po prerokovaní so zriaďovateľom a riad.ZŠsMŠ sa vydá oznámenie o dalšej prevádzke a prerušení ostatných dní v júli a auguste z dôvodu  hygienických a čistiacich prác v zariadení. V prípade nezáujmu zo strany rodičov bude prevádzka v čase letných prázdnin po prerokovaní so zriaďovateľom prerušená na dva mesiace( júl-august).  Na základe návrhu a jeho odsúhlasenia na pedagogickej rade budú zamestanci čerpať dovolenky, náhradné voľná a iné náhradné formy na základe vypracovaného plánu.

- pri zníženom počte detí na triede(v čase chorobnosti detí  a jednotlivých prázdnin) budú sa detí spájať do jednej triedy s celodennou prevádzkou. Ak tento počet klesne pod 10 detí celodenná prevádzka sa rieší so zriaďovateľom  s možnosťou na poldennú , v prípade nezáujmu zo strany rodičov sa prevádzka preruší;

-  prevádzka môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, prípadne daná rozhodnutím zriaďfovateľa, riad. ZŠsMŠ alebo Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva v Žiline;

 

Zodpovednosť a konzultačné hodiny vedúcich zamestnancov MŠ:

{C}{C}zástupkyňa pre MŠ – zodpovedá za :  

-  dodržiavanie ŠkVP a vypracovanie v spolupráci s pedagogickými zamestnancami;

-  dodržiavanie ročného plánu a jeho vypracovanie na základe POP na daný školský rok a návrhov aktivít zo strany PZ;

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a zvyšovanie si odbornej úrovne v oblasti predprimárneho vzdelávania – zákon č. 317/2009 Z.z. o pedag. a odbor. zamestnancoch / viď plán kontinuálneho vzdelávania/;

- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy;

- úroveň výchovno-vzdelávacej práce MŠ;

- každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov na základe sebahodnotenia PZ na PR;

             - pravidelnú dochádzku dieťaťa do MŠ;

           -  určenie triedného učiteľa;

            - činnosť  a schválenie predloženého plánu uvádzajúceho a začínajúceho PZ;

            - za dodržiavanie a zodpovedné využívanie pracovného času podľa pracovnej náplne;

{C}·         rozhoduje v spolupráci s riad. ZŠsMŠ  prípadne i so zriaďovateľom o :

a): - prijatí dieťaťa do MŠ;

b): - zaradení a dĺžke adaptačného alebo diagnostického pobytu po dohode s rodičom/ zákonným zástupcom;

c): - prerušení  dochádzkydieťaťa / vyradení dochádzky a evidencie na základe písomnej žiadosti rodiča;

d): - ukončení dochádzky dieťaťa na základe opakovaného porušovania školského poriadka;

e): - o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca podľa daného zákona a smerníc;

 • predkladá zriaďovateľovi a rade školy na schválenie:

{C}-          návrhy na počty prijatých detí;

{C}-          správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkách;

{C}-          koncepčný zámer rozvoja materskej školy;

Konzultačné hodiny zást. pre MŠ – viď Prílohu č. 2

 • vedúca  školskej jedálne pri MŠ – zodpovedá za:

{C}-          držiavanie zásad pri zostavovaní jedálneho lístka, na základe odporučaných výživových dávok a vekových kategórií detí a dospelých;

{C}-          určenie finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín podľa daných smerníc a pod.;

{C}-          rieši problémy pri odoberaní stravy dieťaťa s rodičom/zákonným zástupcom, zamestnavateľom prípadne zriaďovateľom;

{C}-          ďalšie náležitosti rieši v prevádzkovom poriadku ŠJ;

 • Organizácia tried a vekové zloženie detí:

{C}§  {C}materská škola má dve triedy, do ktorých sú zaraďované detí nasledovne:

           trieda: „Motýlikov“ : 3  – 4 ročné detí ;

           trieda:“Včielok“ : 5 – 6 roč. detí +  detí s odloženou školskou dochádzkou;

{C}§  {C}detí sa ráno schádzajú v  triede „Motýlikov“ na poschodí od 6,30hod. do 7,00 hod. – potom sa rozdelia a 5 – 6roč. detí sa presúvajú do triedy „Včielok“;

{C}§  {C}prevádzka 2.triedy „Včielok“ sa ukončí o 15,30 hod., po tomto čase sa detí presúvajú do 1.triedy z dôvodu prevádzky jednej triedy do 16,00 hod. a za prítomnosti jedného pedag. zamestnanca;

{C}§  {C}detí zo sociálne znevýhodného prostredia sa zaradia do tried spolu s ostatnými deťmi podľa vekového zloženia;

Denný poriadok tried:

 • výchovno-vzdelávacia činnosť pozostáva zo striedajúcich sa a ustálených organizačných foriem dňa a to:

- hry a hrové činností;

-  pohybové a relaxačné cvičenia;

-  pobyt  vonku;

- odpočinok ;                                                                                                                    

-  činnosti  zabezpečujúce životosprávu;                                                                                                - edukačná  aktivita – organizačná forma predprimárneho vzdelávania;

 

 • usporiadanie denných činnosti je rozpracované do denného poriadku každej triedy a v nich sa:                

    -  zabezpečuje vyvážené striedanie  činnosti;                                                                      

             -    dodržiavajú zásady zdravej  životosprávy;                                                                   

            -  vytvára časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa;                                                      

                        -  dodržiava pevne stanovený čas  na činnosti  zabezpečujúce  životosprávu;

                           Presné rozpracovanie Denného poriadku viď  :  Prílohu č.3

 • denné činnosti sa striedajú v určitom rytme, čo kladne pôsobí na celkovú atmosféru a klímu triedy čím vytvárame medzi deťmi pohodu, vzájomnú dôveru  s rešpektovaním potrieb a možností každého dieťaťa;
 • je prispôsobený podmienkám MŠ, príchodu a odchodu väčšej časti detí a potrebám rodičomv /zákonných zástupcov;
 • Dochádzka detí do MŠ:

{C}-          rodič/zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ spravidlá do 7,45 hod. a podľa potreby a dohode s učiteľkou na triede i neskoršie v priebehu dňa;

{C}-          detí na poldenný pobyt v MŠ odchádzajú domov po odobratí obeda v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod.

{C}-          detí odchádzajú domov v sprievode rodiča/zákonného zástupcu;

{C}-           odovzdanie dieťaťa  môže rodič  písomne poveriť/splnomocniť i  svoje dieťa staršie (súrodenca) ako 10 rokov(podľa §7 ods.8 vyhlášky o MŠ), alebo inú poverenú osobu známu pedagogickým zamestnancom;    

{C}-          pedagogický zamestnanec môže odmietnúť prevzatie dieťaťa, ak zistí že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Ak dieťa v MŠ ochorie v priebehu dňa, pedagogický zametanec ihneď informuje rodiča/zákonného zástupcu a izoluje dieťa od ostatných detí;

{C}-          ak dieťa nie je prítomné  viac ako 3 dní, jeho neprítomnosť rodič ospravedlňuje ako choré učiteľka je oprávnená pýtať od rodiča potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa, prípadne vyhlásenie o dezinfekčnosti ak je dieťa choré dlhšie ako 5 dní;

{C}-          po príchode detí do zariadenia sa MŠ o 8,00 hod. uzamyká!

 • Organizácia v šatni, umyvárni:

{C}-          do šatne vstupujú rodičia/zákonní zástupcovia, ktorí napomáhajú svojím deťom, prípadne im uložia odev – obuv do poličiek detí, pričom ich zároveň vedú k poriadkumilovnosti, čistote a samostatnosti;

{C}-          za estetickú úpravu zodpovedajú pedagogickí zamestnanci, za čistotu a hygienu školníčka;

{C}-          v triede „Včielok“ si detí po obede umývajú zúbky, pričom využívajú svoju zubnú pastu a kefku;

{C}-          v priestoroch sa zdržiavajú za prítomnosti učiteľky, ktorá vedie detí k osvojovaniu si základných hygienických ako i k zdokonaľovaniu sebaobslužných návykov so zreteľom nadodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov;

{C}-          každé dieťa má svoju značku s uterákom, ktorý musia si používať;

{C}-          za pravidelnú výmenu – každý týždeň v pondelok ( v prípade potreby i častejšie) ako aj za čistotu v priestoroch zodpovedá školníčka;

 • Poskytovanie stravovania + organizácia:

{C}-          časový harmonogram podávania desiaty – obeda – olovranta je pevne stanovený v dennom poriadku s dodržiavaním 2,5 hod. intervalu podávania medzi jednotlivým jedlom.  Detí sa stravujú pri stolíkoch v jednotlivých triedach (desiata- obed - olovrant) a na  obed chodia do jedálne iba detí z triedy „Včielok“;

{C}-          strava sa podáva podľa jedálneho lístka, ktorý každé ráno v pondelok je vyvesený v chodbe na poschodí . Za zostavu jedálneho lístka zodpovedá vedúca ŠJ a hlavná kuchárka, ktorá zároveň zabezpečuje i realizáciu pitného režimu;

{C}-          za kvalitu a predpísané množstvo, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá hlavná kuchárka, ktorá si zároveň zisťuje i dennú prítomnosť detí ako i ich odhlasovanie;

{C}-           za stolovanie, podávanie a rozdávanie obeda v jedálni zodpovedá  kuchárka, ktorá zároveň stoluje 5 – 6 ročným deťom príbory, 4-5 ročným deťom lyžicu + vidličku a      3 ročným deťom lyžičku. Desiatu a olovrant taktiež rozdáva  kuchárka, ktorá zároveň zodpovedá i za čistotu stolov a ich úpravu;

{C}-           za organizáciu zodpovedajú pedagogickí zamestnanci, ktorí vedú detí k osvojovaniu si základných návykov kultúrneho stolovania uplatňujúc podľa potreby individuálny prístup. Na základe pohovor s rodičmi a zistenia stavu jedenia – detí nenútia jesť, napomáhajú len s prikrmovaním;

{C}-          učiteľky zároveň venujú veľkú pozornosť úrovni osobnej hygieny so zameraním na vytváranie návyku umývania rúk pred každým jedlom, po každom použití toalety, zašpinení a znečistení rúk s vytváraním a upevňovaním hygienických a kultúrnych návykov ako aj návykov sebaobsluhy;

 • Organizácia pobytu vonku:

{C}-          pobyt vonku sa uskutočňuje každý deň s výnimkou nepriaznivých klimatických podmienok – silný nárazový vietor, silný mráz, dážď;

{C}-          využívajú a zaraďujú sa rôzné pohybové aktivity, prípadne sa realizujú edukačné aktivity so zameraním na poznávanie okolia, prírody, lesného a vodného spoločenstva a pod.;

{C}-          s triedou 3 – 4 roč. detí pobyt vonku a vychádzku zabezpečujú 2 pedagogickí zamestnanci, ako aj pri počte nad 22 detí pobyt vonku v triede „Včielok“ taktiež zabezpečujú 2 PZ;

{C}-          na školskom dvore sa realizujú pokojné, nerušené tvorivé hry v piesku, hry so zameraním na pracovnú a výtvarnú činnosť, pohybové hry, loptové a pod.;

{C}-          pri hrách v piesku dbáme  na dané požiadavky;(čistota a údržba pieskoviska :od 1.marca. – do  30.novembra) s evidenciou do zošita;

{C}-          pri športových a pohybových hrách na preliezkách zabezpečovať zvýšenú bezpečnosť zo strany učiteliek;

{C}-          v jednotlivých ročných obdobiach sa realizujú typické hry a aktivity pre dané obdobie;

{C}-           pedagogickí zamestnanci zabezpečujú hry a aktivity, ako aj  premyslenú náplň vychádzky s dodržiavaním všetkých predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia zverených detí v zmysle príslušných záväzných právnych predpisov a pokynov;

{C}-          výlety a exkurzie sa môžu organizovať len po dohode so zria´dovateľom, v spolupráci s rodičom  a na záklde informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa. Pri organizovaní sa postupuje podľa §7 ods.9 vyhlášky č.306/2008 Z.z. a č.308/2009 Z.z.

 • Organizácia odpočinku:

{C}-          spánok/odpočinok sa realizuje na lehátkach, ktoré sa rozkladajú v jednotlivých triedách;

{C}-          odpoludňajší odpočinok sa v triede 5 – 6roč. detí postupne skracuje a prispôsobuje individuálnym potrebám dieťaťa – dieťa nemusí spať – len polihovať;

{C}-          zvyšná časť odpočinku sa venuje pokojnejším aktivitám a činnostiam s vytváraním pokojnej atmosféry pre detí, ktoré ešte odpočívajú prípadne spia;

{C}-          dlhšie spia alebo odpočívajú detí 3 – 4 roč., pri ktorom sa dbá na dostatočný prísun čerstvého vzduchu a správne polohovanie detí;

{C}-          posteľné prádlo majú detí svoje z domu a vymieňa sa 2x do mesiaca, v prípade potreby i viackrát – rodičia si ho perú doma;

{C}-          za pokojné a kľudné prostredie a atmosféru zodpovedá učiteľka  v danej triede a smene;

{C}-          za čistotu, úpravu a skladanie/ rozkladanie lehátok zodpovedá školníčka;

 • Poskytovanie pedagogickej praxe študentkám stredných odborných škôl pripravujúce sa na budúce povolanie:

{C}-          pedagogicí zamestnanci MŠ na základe oslovenia a dohody s PaSA v Turčianských Tepliciach zabezpečia odbornú prax žiačky študijného odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo z prislušných obci;

 • Úsporné opatrenia v prevádzke:

{C}-          v prípade zníženia stavu detí na triede – v čase chorobnosti detí, jesenných, jarných a letných prázdnin bude prevádzka MŠ len na jednú triedu s celodennou ,prípadne s poldennou starostlivosťou;

{C}-          v čase letných prázdnin pri danom počte detí a so súhlasom zriaďovateľa bude v prevádzke 1 trieda s celodennou výchovou a vzdelávaním;

{C}-          v prípade rozhodnutia Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva  môže sa prevádzka prerušiť na dané obdobie, ako i problémy s dodávkou plynu, vody a pod.

 •  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním a výška nákladov spojená s nákupom potravín ŠJ:

{C}-           predprimárne vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje na základe príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov;

{C}-          za pobyt dieťaťa v materskej škole zriaďovateľ – Obec rozhoduje všeobecným záväznym nariadením o výške príspevku na 1 dieťa – viď dodatok VZN – príloha č.4;

{C}-          podľa nariadenia príspevok rodič/zákonný zástupca neuhrádza za dieťa,:

a)      ktoré má rok pred plnením primárneho vzdelávania;                                          

b) ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku;                                                                                c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej    núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi;                                                    

      d) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu                                  

 e) ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich kalendárnych   dní   z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom – potvrdením, písomným dokladom a pod.;                                                

 f ) ktoré nedochádzalo v čase školských prázdnin / celý 1 mesiac/ alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

 

{C}-          ak by nastali tieto podmienky zást. pre MŠ započítava úhradu na ďalší mesiac po vzájomnej dohode s rodičmi;   

{C}-          platbu za odobratu stravu rodič/zákonný zástupca platí v zariadení MŠ do daného termínu vedúcej ŠJ  podľa vekových kategórií či pri odobratí desiaty+obeda, alebo desiaty+obeda+olovranta;

 • Postup  pri porušovaní školského poriadku:

{C}-          rodič/zákonný zástupca pri pravidelnom porušovaní školského poriadku, a predchádzajúcich osobných a písomných upozorneniach môže zást. pre MŠ podať riad. ZŠsMŠ návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa;

{C}-          v prípade nespolupracovania rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami so zást.MŠ, prípadne riad. ZŠ po vzájomnom rokovaní môže sa podať návrh na vyradenie dieťaťa z dochzáky do MŠ a preradení do špeciálnej MŠ;

Článok – 3.

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní (§ 151 – 152 )

- zakazuje sa poskytovať informácie, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravností;

MŠ pri výchove a vzdelávaní je povinná:

{C}{C}prihliadať na základné fyziologické potreby detí;

{C}{C}vytvárať podmienky na zdravý vývin detí;

{C}{C}na predchádzanie sociálno-patologických javov;

{C}{C}zaistiť bezpečnosť a ochranu detí;

{C}{C}poskytnúť nevyhnutnú informáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí;

{C}{C}viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým príde počas VVP a pri činnostiach organizovaných zariadením;               

{C}{C}evidovať školské úrazy prostredníctvom webovej aplikácie – priebežne,   a viesť  evidenciu o registrovanom školskom úraze  - triedná uč. do zošita;

{C}{C}postup zamestnancov pri evidencií úrazov detí:

a) vedie sa evidencia (kniha, zošit) registrovaného i neregistrovaného školského úrazu;                                

b) evidencia obsahuje:                                                                                                                                   -   meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz;                                                                             - deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo;   -  svedkov úrazu, meno a priezvisko pedag. zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie;                                                                                            -  počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu;                                                                                             -  zdravotnú  poisťoňu dieťaťa;                                                                                                                                         -  zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu;

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr                                                                      

c) záznam do knihy (zošita)  evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu na dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedný učiteľ dieťaťa, ak ani toto nie je možné záznam spíše zamestnanec poverený zást. MŠ príp. riad. ZŠ;

d) záznam do knihy (zošita) evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu;

e) ak dieťa chýba najmenej ako 4 dní (0- 3dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz;

f) ak dieťa chýba z dôvodu školského úrazu v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz;

g) materská škola spisuje záznamo registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý v čase úrazu vykonával dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedný učiteľ, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľ ZŠsMŠ. Zamestanenc spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa;

h) riad. ZŠsMŠ je povinná do 7.kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách

i) záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP a poisťovňa, ktorá má s MŠ vybavené úrazové poistenie detí;                                                                       

Bezpečnosť a ochrana zdravia (§ 7)

{C}{C}za bezpečné a hygienické podmienky na predprimárne vzdelávanie zodpovedá zást. pre MŠ

{C}{C}za bezpečnosť a ochranu dieťaťa zodpovedajú pedagogický zamestnanci MŠ od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe;

{C}{C}pedagogický zamestnanec zodpovedá za bezpečnosť detí počas všetkých činností a aktivít počas jeho poldenného, alebo celodenného pobytu;

{C}{C}pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ;

{C}{C}ak dieťa ochorie v MŠ počas dňa, PZ zabezpečí jeho izoláciu a ihneď informuje rodiča / zákonného zástupcu;

{C}{C}na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov, avšak týmto preberá na seba plnú zodpovednosť za bezpečnosť dieťaťa hneď ako pedagogický zamestanenc odovzdá dieťa z MŠ súrodencovi;

{C}{C}výlet alebo exkurzia sa organizuje najviac na 1 deň vyhotovovaním písomného záznamu a informovaného súhlasu, ktoré potvrdia rodičia a všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom;

{C}{C}lieky deťom pedagogický zamestannec nemôže podávať z dôvodu možných následkov a prejavov – za podávanie je výhradne zodpovedný rodič/zákonný zástupca;

{C}{C}v prípade, že rodič má zakázaný styk s dieťaťom je potrebne zo strany rodiča / zákonného zástupcu predložiť doklad o tomto zákaze každý škoský rok vždy k septembru;

{C}{C}za bezpečnosť detí počas krúžkovej činností zodpovedá PZ – ak sa krúžková činnosť vykonáva so súhlasom rodiča/zákonného zástupcu, za bezpečnosť zodpovedá daný lektor;

 

Pedikulóza – zavšivavenie:

{C}-          je prenosné parazitné ochorenie, ktoré spôsobuje parazit : Voš detská – vlasová.

{C}·         Voš detská sa šíri hlavne:

{C}-          pri priamom kontakte: - najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenie, pri spaní, hrách a pod;

{C}-          prostredníctvom rôznych predmetov: - napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov a pod.

 

{C}{C}prevencia:                                                                                                                                  – dôsledné dodržiavať osobnú hygienu, čistotu odevu a častá výmena osobnej a posteľnej bielizne;                                                                                                                                               -   v prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je potrebné vykonať v celom kolektíve;                                                                                                                                       -  zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ o prevencií výskytu vší v zariadení;

{C}{C}opatrenie:                                                                                                                                              - rodič  ráno pred učiteľkou preukáže a vykoná prehliadku vlasatej časti hlavy u svojho dieťaťa;                                                                                                                                                     -  na prehliadku si deti nosia svoje hrebene(ak deti nemajú hrebeň, každé dieťa si pripraví dve svoje ceruzky, pomocou ktorých učiteľka rozhŕňa vlasy;                                                                  -  ak sa do 21 dní od prvého výskytu vši v kolektíve neobjavia, ohnisko možno považovať za skončené;                                                                                                                                                -   ak sa v priebehu 21 dní objavia vši aj u ďalších detí v kolektíve, vykonávajú sa represívne opatrenia ako pri hromadnom výskyte;                                                                                                  -  opatreniam podlieha i dieťa, ktoré už bolo odvšivené, nakoľko v zamorenom kolektíve mohlo dôjsť k jeho opakovanému indifikovaniu;

{C}{C}používať šampón proti všiam po dobu 14 dňoch – opakované;

{C}{C}ležadlá a pod. postriekať Biolitom, dôkladne vyvetrať a vysušiť;

{C}{C}každý musí využívať len svoje veci, predmety a uterák;

{C}{C} rodič je  povinný sa preukázať potvrdením od detského lekára, že dieťa znovu môže navštevovať materskú školu;

{C}{C}pri zistení znečistenia hlavy je rodič  povinný si i h n e ď prevziať svoje dieťaťa zo zariadenia!

Článok – 4.

 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy:

 - ochrana  spoločného  a osobného  majetku :

 

{C}-          vchod do budovy materskej školy je zaistený bezpečnostným zámkom a kľúče majú prevádzková (školníčka) i pedagogickí zamestnanci materskej školy;

{C}-          v budove je zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby bez doprovodu zástupkyne, prípadne riaditeľky ZŠ s MŠ Divinka.

 

{C}-          v priestoroch zariadenia je z a k á z a n é       fajčiť !

 

{C}-          vetranie na prízemí sa môže uskutočňovať len za prítomnosti školníčky, prípadne učiteliek základnej školy, ktoré sú povinné pri odchode tento stav prekontrolovať a uzavrieť všetky okná.

 

{C}-          jednotliví pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci zodpovedajú za zverené predmety a všetko hodnotne je potrebné odkladať do uzamykateľnej miestnosti, do ktorej je potrebne odkladať i osobné veci a predmety. Taktiež zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom písomne uzatvorená.

 

 

 

 

 

 

D O H O V O R    o   právach    dieťaťa  :

 

                        20. 11. 1989 bol v New Yorku prijatý  Dohovor o právach dieťaťa.

 

V súvislosti s predškolskou výchovou detí v predškolských zariadeniach , je potrebné rešpektovať niektoré články , ktoré sa bezprostredne dotýkajú práv dieťaťa , rodičov a rozvoja inštitucionálnej starostlivosti pre detí.

 

            Štáty  ,  ktoré  sú  zmluvnou  stranou  tohto  dohovoru ,

-majúc na zreteli , že podľa zásad vyhlásených v Charte Spojených národov je uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a nescudziteľných práv všetkých príslušníkov ľudskej rodiny základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete.,

- majúc na mysli , že ľud Spojených národov v Charte znova potvrdil svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti,  a že vyjadril svoje odhodlanie podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň pri väčšej slobode.,

- uznávajúc, že Spojené národy vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv a v medzinárodných paktoch o ľudských právach vyhlásili a dohodli sa na tom, že každému prislúchajú v nich ustanovené práva, a to bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,

- pamätajú , že vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv Spojené národy vyhlásili , že detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc.,

- presvedčené , že rodina , ako základná jednotka spoločnosti a prirodzené prostredie pre rast a blaho všetkých svojich členov a najmä detí , majú mať nárok na potrebnú ochranu a takú pomoc , aby mohla bezo zbytku plniť svoju úlohu v spoločnosti.,

- uznávajúc, že v záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia , lásky a porozumenia.,

- majúc na zreteli , že dieťa musí byť úplne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a vychovane v duchu ideálov vyhlásených v Charte Spojených národov, a to najmä v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity,

- majúc na mysli , že potreba zabezpečiť dieťaťu osobitnú starostlivosť bola zakotvená v Ženevskej deklarácií práv dieťaťa z r. 1924 a v deklarácií práv dieťaťa prijatej Spojenými národmi v r.1959 a uznesená vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv, v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.,

- majúc na myslí , že ako uvedené v Deklarácií práv dieťaťa prijatej Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 20.11.1959 , „ dieťaťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky , starostlivosť a zodpovedajúcu  právnu ochranu pred narodením aj po ňom“.,

- pamätajúc na ustanovenia Deklarácie sociálnych a právnych zásad ochrany a zabezpečenia blaha detí , s osobitným ohľadom na vnútroštátnu a medzinárodnú úpravu umiestňovania do inštitúcií náhradnej starostlivosti , Minimálnych štandartných pravidiel OSN týkajúcich sa výkonu súdnictva za účasti mladistvých , Deklarácie o ochrane žien a detí za mimoriadnych udalostí a za ozbrojených konfliktov.,

- uznávajúc , že vo všetkých krajinách sveta sú detí žijúce vo výnimočne obťažných podmienkach a že tieto detí vyžadujú osobitnú pozornosť.,

- berúc náležitý ohľad na význam tradícií a kultúrnych hodnôt každého národa pre ochranu a harmonický rozvoj dieťaťa.,

- uznávajúc význam medzinárodnej spolupráce pre zlepšovanie životných podmienok detí každej krajiny a najmä v rozvojových krajinách.

 

 

 

 

 

 

 

Školský  poriadok  bol  prerokovaný a bez pripomienok schválený na: 

a.): - pedagogickej rade pre PZ konanej       25 . 08. 2016:

b.): - prevádzkovej porade pre NZ konanej  26.08.2016:

 

 

 

 

{C}-          pedagogickí zamestnanci :                Baráková  Monika      :   ___________________________

 

 

                                                             Mgr. Lalíková    Katka       :     ___________________________

 

                                

                                                              Bc.  Gaňová  Jarka             :     ___________________________

 

 

 

{C}-          nepedagogickí PZ  :                 Mikulcová  Anna        :    ____________________________

 

 

 

 

 

                                     

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365