Spolupráca

Formálna spolupráca

-  informatívna schôdza o informovaní rodičov o platnej legislatíve, školskom zákone, vyhlášky a priorít pre plynulý chod zariadenia;

-  návšteva rodiča v zariadení v čase adaptačného procesu novoprijatého dieťaťa;

- ponuka aktivít s možnou účasťou rodiča:                                    a):  „ Deň materských škôl“ – popoludnie hier a aktivít           b):    „Čoskoro budem žiačikom 1.triedy:“ – ukončenie predprimárneho vzdelávania detí so zameraním na pripravenosť pre vstup do 1.roč.ZŠ;

- besiedky detí s prezentáciou programu:                                        a): Roľničky, roľničky...“ :  – pásmo vianočných zvykov a tradícií;                                                                          b) :„Mojej mamke“ – vystúpenie detí s obdarovaním;

- tvorba námetov rodičov podľa ponuky a potreby plnenie ekologikej výchovy v MŠ

(- tvorby búdky pre vtáčikov;)

        - zakúpenie si knižky z príležitosti Marec-mesiac knihy                 s možnosťou získania prémie- detské knihy; )-  prezentácia         tvorivosti detí a fantázie detí výstavkou rôznych námetov         v priebehu roka;

 

Neformálna spolupráca

- rozhovory v čase príchodu a odchodu detí do a z materskej školy;

- vzájomne sa informovať o správaní a konaní dieťaťa, najmä v období adaptácie, o aktivitách a činnostiach, začlenenie do kolektívu, hry a vzťahy medzi deťmi a pod.;

- informovať rodičov o konaní a správaní detí s možnosťou  v prípade potreby špecialistu;

oznamy a nástenky -  poskytovať informácie o výsledkoch, poznatkoch a zručnostiach dieťaťa, poďakovania rodičom, oznamy o stretnutiach, programoch a organizácií nevšedných dní a pod.;

- informačný bulletín – MŠ „Štvorlístok“: informácie o diani a podujatiach na webovej stránke:

- individuálne pohovory s rodičmi zamerané na problém riešenia zlej a nesprávnej komunikácie detí so záverom k potrebe navštevovať logopéda,  prípadne iné prejavy v správaní a konaní detí;

- informovať rodičov o možných problémoch spojených s prechodom do ZŠ s možnosťou konzultácie s riad. ZŠ v rámci vzájomnej spolupráce;

Spolupráca MŠ so ZŠ :

- konzultácia o vzájomnej spolupráci a schválenie Plánu práce a vzájomnej spolupráce;

 

- vzájomné pohovory a usmerňovanie pre zabezpečovanie plynulého chodu materskej školy pri ZŠ;

- účasť riad. ZŠsMŠ na podujatiach a aktivitách na základe plánu spolupráce s rodinou

- informovanie o priebehu a stave zápisu detí k 1.9.

-„Škola volá“ – prezentácia  tvorivosti, aktivity so zameraním na prípravu na primárne vzdelávanie detí;

Spolupráca s inými subjektmi v obci i mimo nej:

Obecný úrad:

-  Príde k nám Mikuláš

- Uvítanie deti do život

- Športový deň det

- pozvanie detí na vystúpenie k rôznym podujatiam a akciám realizované v obci;

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina:

1. Poslúchaj ma jazýček - vek 3 - 4 ročné deti 
cieľ - rozvíjanie správnej výslovnosti hlások materinského jazyka s možnosťou individuálnej konzultácie
 
2. V krajine slov - vek 4 - 5 roťné deti
cieľ - rozvíjanie reči u detí, ktoré rozprávajú málo alebo artikulujú nesprávnym spôsobom + individuálne konzultácie
 
3. Mami, oci idem do školy! - vek predškolský
cieľ - mapovanie silných a slabých stránok dieťaťa + individuálna konzultácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou
Divinka 4
01331 Divina


riad.Mgr Hlavatá Miriam-041/5620394
zást.pre MŠ Papučiková Tatiana 0918 280 365