Matematická gramotnosť

Pomenuj poradie a použí pojmy: prvý,posledný, pred, za, hneď pred, hneď za.